Landelijk platform Odensehuizen

LANDELIJK PLATFORM ODENSEHUIZEN

Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland. Het platform is in juni 2016 opgericht en sinds 14 december 2017 is het platform een stichting.

Doel
Het ondersteunen van de ontwikkeling van de bestaande Odensehuizen; het stimuleren, adviseren en ondersteunen van nieuwe initiatieven voor Odensehuizen alsmede het behartigen van de belangen van Odensehuizen; het geven van bekendheid aan de doelstellingen, werkwijze en gedachtengoed van de Odensehuizen; het bevorderen van onderzoek om de effectiviteit en het belang van de Odensehuizen voor mensen met dementie en hun naasten zichtbaar te maken.

Activiteiten
Organisatie van netwerk- en themabijeenkomsten; het vertegenwoordigen van de Odensehuizen in landelijke netwerken; het verrichten van activiteiten op het gebied van Public Relations; fondswerving ten behoeve van de activiteiten van de stichting; gebruik te maken van de ervaringen van de leden door de onderlinge uitwisseling hiervan.

Organisatie
Het platform is in 2016 gestart zonder juridische rechtsvorm aansluitend bij de fase waarin de verschillende Odensehuizen zich indertijd bevonden. De meeste Odensehuizen waren relatief jong. Na twee jaar bleek dat een juridisch rechtsvorm nodig was om onder andere subsidieaanvragen te doen. Op dat moment is de stichting opgericht. Eind 2017 heeft het platform subsidie ontvangen van het Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK. Dit maakt het mogelijk om een programmaleider aan te stellen die de activiteiten van het platform coördineert, stimuleert en ondersteunt. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt bij het ondersteunen van de ontwikkeling en de uitvoeringspraktijk van de leden. Het platform bestaat sinds januari 2018 uit achttien aangesloten Odensehuizen. Daarnaast zijn er een tiental aspirant-leden.

Leden
Het lidmaatschap van het platform staat open voor alle initiatieven in Nederland die een Odensehuis in stand houden, de naam Odensehuis voeren en de filosofie, kernwaarden en organisatiewijze onderschrijven. Nieuwe initiatieven kunnen tot het platform toetreden als aspirant-lid. Odensehuizen die na opening werken volgens de kernwaarden, visie en uitgangspunten van het Landelijk Platform, kunnen na opening lid worden.

Bestuur Platform
Het bestuur van het platform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de leden. Het platform heeft een bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, lid) en aangeslotenen. De aangeslotenen zijn vertegenwoordigers van de besturen van de aangesloten leden van het platform. Het bestuur organiseert minimaal tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg voor vertegenwoordigers van de aangesloten leden van het platform. Het bestuur wordt ondersteund door de programmaleider en zo nodig de bestuursleden en coördinator(en) van de aangesloten Odensehuizen.

Adoptieprogramma nieuwe initiatieven en net gestarte Odensehuizen 
Voor nieuwe initiatieven en Odensehuizen die net gestart zijn is er een adoptieprogramma. Een aantal ervaren coördinatoren adviseren en ondersteunen de nieuwe initiatieven. Het is mogelijk dat er een bezoek wordt gebracht aan één of meerdere Odensehuizen. Ook kunnen kwartiermakers, coördinatoren, vrijwilligers meelopen in een Odensehuis om ervaring op te doen. Minimaal twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor nieuwe initiatieven. Nieuwe initiatieven kunnen gebruik maken van de documenten die de Odensehuizen (afzonderlijk) hebben ontwikkeld.

Coördinatoren overleg
Naast het bestuurlijk overleg is er een coördinatorenoverleg. Deze komt minimaal tweemaal per jaar bijeen en zo nodig vaker. De coördinatoren kiezen uit hun midden een trekker die zorgt voor planning, agenda en voorzitterschap van de bijeenkomsten.

Financiën
Tot eind 2017 werd het platform gefinancierd door bijdrages van de aangesloten Odensehuizen. Werkzaamheden voor het platform werden verricht door de vrijwillige bijdrage van de aangesloten leden. In 2017 is subsidie gevraagd en verkregen bij het Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK. Daarnaast betalen de leden nog een eigen bijdrage. Deze bijdrage (tussen de €200 en €400) wordt jaarlijks vastgesteld in het bestuurlijk overleg aan de hand van een van tevoren opgesteld activiteitenplan.

CONTACT

Landelijk platform Odensehuizen

Voorzitter
Dick van der Bout, Odensehuis Walcheren

Penningmeester
Willem Draaisma

Secretaris
Paul Driever, Odensehuis Zutphen

Mailadres
margolangedijk@odensehuis.nl

telefoon
0623039397

postadres
Hygieastraat 4
1076 RM Amsterdam

website   
www.odensehuizen.nl