MISSIE & VISIE

Missie

Het welzijn van mensen met beginnende geheugenproblemen of dementie én hun naasten verbeteren door een plek te bieden waar de uitdaging om te leven met dementie kan worden gedeeld. Waar de mogelijkheden om zelf de regie te houden over het leven worden vergroot. Odensehuis Den Helder realiseert dit door het bieden van een inloophuis van en voor deze in aantal sterk stijgende groep in de samenleving. De bezoekers van het Odensehuis Den Helder komen binnen de openingstijden op een moment dat zij zelf kiezen. Centraal staat daarbij de regie door de bezoekers zelf met als belangrijkste kernwaarden: Zelfredzaamheid, autonomie, eigen kracht, waardigheid, respect, vrijheid en openheid.

Visie

Het Odensehuis huis Den Helder draagt er in belangrijke mate aan bij dat mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie, ongeacht de leeftijd, zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en een actieve zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Het biedt een vertrouwde omgeving zodat zij kunnen anticiperen op het verloop van de ziekte en werken aan de opbouw van een nieuw sociaal netwerk. De bezoekers hebben steun aan elkaar en gezamenlijk vergroten zij hun mentale weerbaarheid. Het Odensehuis biedt mentale steun aan naasten om de zorg voor hun dierbare met dementie/geheugenverlies op een eigen manier vorm te geven. Het Odensehuis voorziet in de groeiende behoefte van de samenleving om mensen met geheugenverlies en dementie een waardevol deel van de samenleving te laten zijn.

SOCIALE BENADERING DEMENTIE

DOELSTELLINGEN & BENADERING

Doelstellingen

Het Odensehuis Den Helder is een ontmoetingsplek voor thuiswonende mensen met beginnende geheugenproblemen of dementie en hun naasten. Uitdrukkelijk ook voor de mensen die op jonge leeftijd met deze problematiek worden geconfronteerd. De sfeer in het Odensehuis Den Helder is afgestemd op de bezoekers. De activiteiten worden (zo nodig met hulp van de coördinator) door hen zelf bepaald en ontwikkeld. De nadruk ligt op wat de bezoekers aan mogelijkheden en kwaliteiten meebrengen, en niet zozeer op beperkingen. Niets moet en veel mag in het Odensehuis Den Helder. In een informele veilige omgeving mag iedereen zich thuis voelen en zijn zoals hij/zij is. Ieders kwaliteiten worden zoveel mogelijk aangesproken. Structuur en rust wordt echter wel nagestreefd. Odensehuis Den Helder wil met het al bovenstaande al in een vroeg stadium een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, het maatschappelijke taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten. Het Odensehuis richt zich met nadruk ook op de naasten van mensen met beginnende dementie. Ook zij zijn welkom om bij te dragen en deel te nemen aan activiteiten. Er is ruimte voor lotgenotencontact en wederzijdse ondersteuning. Daarnaast fungeert het Odensehuis Den Helder als kenniscentrum waar informatie over het leven met dementie gehaald en gebracht kan worden. Bewoners, ervaringsdeskundigen en professionals wisselen er kennis en informatie uit, leren van elkaar en van de mensen met specifieke kennis.

Benadering

De aanpak van het Odensehuis komt overeen met wat hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne Mei The de sociale benadering van dementie noemt.